top of page
 • Writer's pictureOndareup

Patrimonio inmaterial, ciudad y Agenda 2030 | Ondare inmateriala, hiria eta 2030 AgendaEl 25 de septiembre de 2015, 193 Estados miembros de las Naciones Unidas llevaron a cabo la aprobación de una resolución en la que reconocían que el mayor desafío del mundo actual consiste en la erradicación de la pobreza, alegando que sin poner solución a ese problema, no sería posible un desarrollo sostenible. Ahí nació la Agenda 2030.


La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible consiste en un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, teniendo como objetivo el fortalecimiento de la paz universal y el acceso a la justicia.


 • Es universal porque se busca una alianza renovada donde todos los Estados participen por igual.

 • Es indivisible porque se compone de los tres pilares del desarrollo sostenible (económico, social y medioambiental), exponiendo una visión holística del desarrollo.


La mencionada Agenda se estructura en 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible, englobando las esferas económica, social y ambiental. Por tanto, los Estados se comprometen a hacer uso de los medios necesarios para su implementación, a través de alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.


En lo referente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), estos son un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, así como proteger el planeta, teniendo como objetivo mejorar las vidas y las perspectivas de las personas.Objetivo 11: “Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”


Tal y como señala el propio objetivo, “la rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados (como la recogida de residuos y los sistemas de agua y saneamiento, carreteras y transporte), lo cual está empeorando la contaminación del aire y el crecimiento urbano incontrolado”.


Por otro lado, entre las metas del objetivo 11, resulta interesante destacar el 11.4, el cual tiene la finalidad de “redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo”.


A fin de reconocer la importancia del patrimonio cultural inmaterial en contextos urbanos y orientar a la identificación participativa de las expresiones estimadas primordiales para la identidad de los grupos culturales de las ciudades, desde la UNESCO animan a confeccionar inventarios. En estos inventarios participativos no solo el Estado y la comunidad de depositarios y practicantes de las tradiciones toman parte, sino que las ONG, los investigadores y las instituciones académicas afines también participan en su elaboración.


La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, de 2003, no establece un modelo único para la elaboración de los inventarios, sino que facilita principios generales para orientar a los Estados Parte en el desarrollo:


 • Consentimiento de la comunidad

 • Participación de la comunidad

 • Inventario inclusivo

 • Información sustancial

 • Fines del inventario

 • Actualización

 • Informes sobre los inventarios

 • Respeto de las prácticas consuetudinarias


Entre las ciudades piloto de la primera fase se encuentra George Town, Malasia; 30 facilitadores locales formados por la UNESCO se dedicaron a inventariar su patrimonio vivo. Como resultado, más de 20 asociaciones culturales del centro histórico de la ciudad fueron partícipes en el proceso piloto de elaboración de inventarios, en el que se documentaron más de 65 elementos, entre ellos rituales, festivales y actos festivos. Finalmente estos elementos se integraron en un inventario del patrimonio inmaterial, sirviendo de base para la elaboración de nuevos inventarios en otras ciudades del país.


Referencias bibliográficas:


Autora: Miren Iturregi Rojo, estudiante de 4º curso del Grado de Derecho de la EHU-UPV

Imagen primera de Freepik.


(EUSKERA)


Ondare imateriala, hiria eta 2030 Agenda2015eko irailaren 25ean, Nazio Batuetako 193 estatu kidek ebazpen bat onartu zuten, eta bertan baietsi zuten gaur egungo munduko erronkarik handiena pobrezia desagerraraztea zela, arazo horri konponbiderik eman gabe garapen iraunkorra ezinezkoa izango zela arduiatuz. Bertan sortu zen 2030 Agenda.


Garapen Iraunkorrerako 2030 Agenda pertsonen, planetaren eta oparotasunaren aldeko ekintza-plana da, eta bake unibertsala eta justiziarako sarbidea indartzea du helburu.


 • Unibertsala da aliantza berritu bat bilatzen delako, non estatu guztiek berdin parte hartuko duten.

 • Zatiezina da, garapen iraunkorraren hiru zutabeek osatzen dutekako (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa), garapenaren ikuspegi holistikoa azalduz.


Aipatutako Agenda 17 helburutan egituratzen da, izaera integratu eta zatiezineko 169 helburuekin, ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-arloak barne hartuta. Beraz, estatuek kopromisoa hartzen dute horiek ezartzeko behar diren bitartekoak erabiltzeko, batez ere pobreenen eta ahulenen beharrizanetan oinarritutako aliantzen bidez.


Garapen Jasangarriko Helburuei (GJH) dagokionez, horiek ekintzarako deialdi unibertsala dira, pobreziari amaiera emateko eta planeta babesteko, pertsonen bizitzak eta perspektibak hobetzeko helburuz.


 • 1. GJH: Pobreziaren amaiera

 • 2. GJH: Goserik ez

 • 3. GJH: Osasuna eta ongizatea

 • 4. GJH: Kalitatezko hezkuntza

 • 5. GJH: Genero-berdintasuna

 • 6. GJH: Ur gabria eta saneamendua

 • 7. GJH: Energia eskuragarria eta ez-kutsatzailea

 • 8. GJH: Lan duina eta ekonomia berpiztea

 • 9. GJH: Industria, berrikuntza eta azpiegitura

 • 10. GJH: Desberdintasunak murriztea

 • 11. GJH: Hiri eta komunitate jasangarriak

 • 12. GJH: Ekoizpen eta kontsumo arduratsua

 • 13. GJH: Klimaren aldeko ekintza

 • 14. GJH: Urpeko bizitza

 • 15. GJH: Lehorreko ekosistemen bizitza

 • 16. GJH: Bakea, justizia eta erakunde sendoak

 • 17. GJH: Hleburuak lortzeko aliantzak

Hiriak inklusiboagoak, seguruagoak, erresilienteagoak eta iraunkorragoak izatea


Helburuak berak adierazten duen bezala, “urbanizazio azkarraren ondorioz, gero eta biztanle gehiago daude auzo pobreetan, azpiegitura eta zerbitzu desegokietan eta gainkargatuetan (hala nola, hondakinen bilketa eta ur- eta saneamendu-sistemak, errepideak eta garraioa), eta horrek okerrera egiten du airearen kutsadura eta kontrolik gabeko hiri-hauzkendea”.


Bestalde, 11. helburuaren asmoen edo helmugen artean, interesgarria da 11.4 asmoa nabarmentzea, “ munduko ondare kulturala eta naturala babesteko eta laguntzeko ahaleginak aregotzeko” helburua baitu.


Hiri-testuinguruetan kultura-ondare immaterialaren garrantzia aitortzeko eta hirietako kultura-taldeen identitaterako funtsezkotzat jotzen diren adierazpenen identifikazio parte-hartzailea bideratzeko, inbentarioak egitera animatu du UNESCOk. Estatuak eta tradizioen gordailuzain eta praktikatzaileen komunitateak ez ezik, GKEek, ikertzaileek eta antzeko erakunde akademikoek ere parte hartzen dute inbentario hauetan.


2003ko Kultur Ondare Immateriala Babesteko Konbentzioak ez du eredu bakarra ezartzen inbentarioak egiteko; atzitik, printzipio orokorrak ematen ditu estatu alderdiak garapenean orientatzeko:

 • Komunitatearen adostasuna

 • Komunitatearen parte-hartzea

 • Inbentario inklusiboa

 • Funtsezko informazioa

 • Inbentarioaren helburuak

 • Eguneratzea

 • Inbentarioei buruzko txostenak

 • Ohiturazko praktikak errespetatzea

Lehen faseko hiri pilotuen artean dago George Town, Malaysia; UNESCOk osatutako tokiko 30 bideratzaile aritu ziren bertako ondare biziaren inbentarioa egiten. Ondorioz, hiriko erdigune historikoko 20 kultura-elkartek baino gehiagok parte hartu zuten inebtarioak egiteko prozesu pilotuan, eta 65 elementu baino gehhiago dokumentatu ziren, erritualak, jaialdiak eta jai-ekitaldiak, besteak beste. Azkenik, elementu horiek ondare immaterialaren inbentario batean sartu ziren, eta herrialdeko beste hiri batzuetan inbenetario berriak egiteko oinarri izan ziren.


Erreferntzia bibliografikoak:


Egilea: Miren Iturregi Rojo, EHU-UPVko Zuzenbide Graduko 4. mailako ikaslea.
36 views0 comments

Comments


bottom of page